Scriptures – 07 Jul., 2024

Scriptures – 07 Jul., 2024

1 Timothy 2:4
CSB:
“who wants everyone to be saved and to come to the knowledge of the truth.”
Bibelen 2024:
“han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.”
2 Timothy 2:11-13
CSB:
“This saying is trustworthy: For if we died with him, we will also live with him; if we endure, we will also reign with him; if we deny him, he will also deny us; if we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself.”
Bibelen 2024:
“Dette ordet er troverdig: For hvis vi døde med ham, skal vi også leve med ham; hvis vi holder ut, skal vi også regjere med ham; hvis vi fornekter ham, vil han også fornekte oss; hvis vi er troløse, forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.”
2 Thessalonians 3:10
CSB:
“In fact, when we were with you, this is what we commanded you: ‘If anyone isn’t willing to work, he should not eat.’
Bibelen 2024:
“For da vi var hos dere, ga vi dere dette påbudet: Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise.”
Colossians 3:17
CSB:
“And whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.”
Bibelen 2024:
“Og alt dere gjør, i ord eller handling, gjør det hele i Herren Jesu navn, idet dere takker Gud Faderen ved ham.”
John 14:6
CSB:
“Jesus told him, ‘I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.’
Bibelen 2024:
“Jesus sier til ham: ‘Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.’
Romans 10:17
CSB:
“So faith comes from what is heard, and what is heard comes through the message about Christ.”
Bibelen 2024:
“Så kommer da troen av det en hører, og det en hører, kommer gjennom Kristi ord.”
2 Corinthians 5:20
CSB:
“Therefore, we are ambassadors for Christ, since God is making his appeal through us. We plead on Christ’s behalf: ‘Be reconciled to God.’
Bibelen 2024:
“Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er som om Gud selv formaner gjennom oss. Vi ber på Kristi vegne: La dere forsone med Gud.”
John 5:24
CSB:
“Truly I tell you, anyone who hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not come under judgment but has passed from death to life.”
Bibelen 2024:
“Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.”
Luke 19:10
CSB:
“For the Son of Man has come to seek and to save the lost.”
Bibelen 2024:
“For Menneskesønnen er kommet for å oppsøke og frelse det som var fortapt.”
Matthew 5:16
CSB:
“In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven.”
Bibelen 2024:
“Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen.”
Proverbs 31:8-9
CSB:
“Speak up for those who have no voice, for the justice of all who are dispossessed. Speak up, judge righteously, and defend the cause of the oppressed and needy.”
Bibelen 2024:
“Tal for dem som ikke kan tale, for retten til alle som er fattige. Tal, døm rettferdig, og forsvar den fattige og trengende.”
Isaiah 1:17
CSB:
“Learn to do what is good. Pursue justice. Correct the oppressor. Defend the rights of the fatherless. Plead the widow’s cause.”
Bibelen 2024:
“Lær å gjøre godt! Søk rettferdighet, hjelp den undertrykte, forsvar den farløse, før enkens sak.”
Matthew 6:33-34
CSB:
“But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be provided for you. Therefore don’t worry about tomorrow, because tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.”
Bibelen 2024:
“Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.”
1 Corinthians 7:17
CSB:
“Let each one live his life in the situation the Lord assigned when God called him. This is what I command in all the churches.”
Bibelen 2024:
“Men som Herren har tildelt hver enkelt, som Gud har kalt hver enkelt, slik skal han leve. Dette forskriver jeg i alle menighetene.”
Philippians 2:1-4
CSB:
“If then there is any encouragement in Christ, if any consolation of love, if any fellowship with the Spirit, if any affection and mercy, make my joy complete by thinking the same way, having the same love, united in spirit, intent on one purpose. Do nothing out of selfish ambition or conceit, but in humility consider others as more important than yourselves. Everyone should look not to his own interests, but rather to the interests of others.”
Bibelen 2024:
“Hvis det da finnes noen oppmuntring i Kristus, noen trøst i kjærligheten, noen samfunn i Ånden, noen kjærlighet og barmhjertighet, så gjør min glede fullkommen ved at dere har det samme sinnelaget, den samme kjærligheten, er samstemt og ett i sjel. Gjør ikke noe av egoisme eller tom ære, men betrakt i ydmykhet de andre som viktigere enn dere selv. Se ikke bare til deres egne interesser, men også til andres interesser.”
2 Timothy 1:10
CSB:
“This has now been made evident through the appearing of our Savior Christ Jesus, who has abolished death and has brought life and immortality to light through the gospel.”
Bibelen 2024:
“Men nå har det blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi tilsynekomst. Han har gjort ende på døden og brakt liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet.”
1 Peter 4:10-11
CSB:
“Just as each one has received a gift, use it to serve others, as good stewards of the varied grace of God. If anyone speaks, let it be as one who speaks God’s words; if anyone serves, let it be from the strength God provides, so that God may be glorified through Jesus Christ in everything. To him be the glory and the power forever and ever. Amen.”
Bibelen 2024:
“Tjen hverandre, hver med den nådegave dere har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Hvis noen taler, så tal som Guds ord. Hvis noen tjener, så tjen med den styrke Gud gir, for at Gud i alle ting kan bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren og makten i evighetens evigheter. Amen.”
Micah 6:8
CSB:
“Mankind, he has told each of you what is good and what it is the Lord requires of you: to act justly, to love faithfulness, and to walk humbly with your God.”
Bibelen 2024:
“Han har kunngjort for deg, menneske, hva som er godt. Hva krever Herren av deg? Å gjøre rett, elske barmhjertighet og vandre ydmykt med din Gud.”
2 Timothy 3:16
CSB:
“All Scripture is inspired by God and is profitable for teaching, for rebuking, for correcting, for training in righteousness,”
Bibelen 2024:
“Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til undervisning, til irettesettelse, til rettledning og til opplæring i rettferdighet,”